HomeFAQFluisterbotenReservatiePrijzenWaar opstappenFoto'sOver Meandering  
 

 

 

FAQ

Varen

 • Aantal opvarenden: max 4 volwassenen + kinderen
 • Groen varen? We gebruiken groene stroom voor onze fluisterboot
 • Vaarbewijs? Niet nodig wegens beperkt vermogen van de motor.
 • Kapitein? U bent zelf kapitein, de sloep wordt niet verhuurd met kapitein.
 • Kinderen: kunnen veilig in de sloep rondlopen, of op de kussens zitten. Doe hen wel een veiligheidsvest aan.
 • Comfort: u zit op dikke, comfortabele kussens. Er zijn dekens aanwezig voor alle opvarenden. Als het regent, trekt u de regentent op. Als de zon te hard schijnt, trekt u de bimini top op.
 • Bagage: kan u kwijt onder de kussens.
 • Reklame: aan de boot is geen reklame, u vaart alsof het uw eigen boot is.
 • Meerdere sloepen: Meandering heeft 1 sloep, maar werkt samen met anderen voor meerdere sloepen.
 • Vlaggestok: als je Gent binnenvaart dien je die te verwijderen, anders raakt hij de bruggen.
 • Sluizen: de trajecten naar Gent en Latem zijn sluizenvrij.

Vaarplan- en tijden

 • Vaarplan: Op de boot vindt u een plannetje waarop vaartijden en interessante aanmeerplaatsen zijn aangeduid, inclusief vaartijden. Zo kan u perfect uw tocht plannen. 
 • Tot in Gent centrum: 40 minuten.
 • Tot in Latem dorp: 45 minuten
 • Tot aan Restaurant Auberge du Pêcheur: 3u 30 minuten

Aanmeren

 • Betalend: aan de Ketelvest, achter de Gentse opera.
 • Gratis: aan de Baudelokaai
 • Mits nuttigen maaltijd: aan restaurant Bord'eau (Oude Vismijn)

Eten (ook aangeduid op de map in de boot, u kan aanmeren op onderstaande adressen)

Bed & Breakfast

Regen of belet

 • In geval van regen of belet bepalen we samen een nieuwe dag
 • De boot is voorzien van een regentent, waardoor u ook in regenweer kan varen. 

Zon

 • De boot heeft optioneel een bimini-top (zonnescherm)
 • Breng hoofdbescherming en zonnecrème mee. Het water reflecteert de zon!

Bedragen betaalbaar aan:

 

 • Christophe Van Gampelaere BVBA

 • Beukenlaan 91, 9051 Gent
 • ING IBAN BE74 3631 2299 2707
 • BTW BE0809.119.857

Kopen

Facebook

 • Waarom geen foto's en een verslagje plaatsen op onze Facebook pagina Bootverhuur Gent Meandering
 • Hier vind je ook regelmatig aanbiedingen, zoals onze Champagne Sundays.

Verhuurvoorwaarden

Hoofdstuk I - VAARGEBIED
De toeristische Leie tussen Deinze en Gent.

Hoofdstuk II - BESCHRIJVING VAN DE STAAT VAN DE SLOEP (inventaris en conditielijst)
Conditie
• De sloep bevindt zich in perfecte staat.
• De groene verf is niet beschadigd
• Er zijn geen schrammen, deuken, of schade van enigerlei soort aan de romp, zowel binnen als buiten.
• De gele kussens zijn niet gevlekt (per vlek: 50 Euro reiningskosten)
Inventaris
• 5 fenders (30 Euro/stuk)
• Aanwezige uitrusting:
o vlaggenstok (gebroken stok: 200 Euro)
o onder kapiteinsstoel:
• 5 paraplu's (10 Euro/stuk)
• 2 aanmeertouwen (20 Euro/stuk)
• kinderzwemvesten (30 Euro/stuk)
• lang noodtouw (20 Euro)
o onder passagierszetels:
• dekens (10 Euro/stuk)
• copie van vaarreglement
• copie van verzekeringen
• petjes voor de zon (10 Euro/stik)
o voorste ruim:
• anker (100 Euro)
o achterruim (enkel te openen in geval van nood):
• stofzuiger (250 Euro)
• zwemvesten volwassenen (50 Euro/stuk)
• nachtlicht (200 Euro)
• noodroeispaan (100 Euro)
o in de sloep:
• vaarplannetje
• 8 kussens (10 Euro/stuk)
• bloemenvaasje (250 Euro)

Hoofdstuk III - DE VERPLICHTINGEN VAN DE VERHUURDER
Artikel 1. - Overdracht en uitrusting van de sloep
Bij de aanvang van de huurperiode draagt Meandering de sloep over aan de huurder. Meandering draagt er zorg voor dat bij aanvang van de huurperiode de sloep in goede staat en schoon verkeert, en voorzien is van een voor het overeengekomen vaargebied deugdelijke veiligheidsuitrusting en voldoende brandstof (elektriciteit).
Artikel 2. - Verzekeringen
Meandering is verplicht de sloep ten behoeve van de huurder te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal voor de vaart in het tussen Meandering en de huurder overeengekomen vaargebied.
Hoofdstuk IV - DE VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER
Artikel 3. - Minimumleeftijd van de huurder
De minimum leeftijd van de huurder is 21 jaar. Legitimatie door middel van een paspoort of identiteitskaart is verplicht.
Artikel 4. - Inventaris en conditielijst
De huurder is verplicht de inventaris- en conditielijst te controleren. Indien de conditie en/of de inventaris niet overeenstemt met de inventaris vermeld op de inventaris- en conditielijst, dan wel in geval de veiligheidsuitrusting onvolledig of ondeugdelijk is, dient de huurder hiervan, voor afvaart, de verhuurder in kennis te stellen.
Artikel 5. - Gebruik sloep
De huurder gebruikt de sloep als een goede huisvaarder en goed schipper, en overeenkomstig de bestemming. De huurder mag geen veranderingen in de sloep aanbrengen. De huurder mag de sloep niet in gebruik afstaan zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder. Niet-nakomen kan voor de huurder leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en kosten.
Artikel 6. - Huisdieren.
Huisdieren zijn niet toegestaan.
Artikel 7. Inlevering van sloep op einde van verhuurperiode
Aan het einde van de verhuurperiode draagt de huurder de sloep bezemschoon over aan Meandering op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin hij het ontvangen heeft. Indien de sloep niet op de afgesproken plaats wordt ingeleverd, wordt per uur ophaalkosten van 50 Euro (excl BTW) gerekend.
Artikel 8. - Schade, pech onderweg
De huurder moet de schade van welke aard ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan Meandering meedelen (+32 496 084 089). De huurder moet zich houden aan de aanwijzingen van Meandering. Indien een schadevergoeding gerechtvaardigd is, zal deze maximaal bestaan uit een restitutie van de tijd die verloren gegaan is als gevolg van de storing waardoor de sloep niet meer te gebruiken is. Storingen welke korter hebben geduurd dan 2 uur nadat de melding bij ons is binnengekomen worden niet vergoed.
Artikel 9. - Reparaties
De huurder heeft voor het laten verrichten van reparaties toestemming nodig van Meandering. Meandering betaalt de huurder de reparatiekosten - mits de schade niet is veroorzaakt door de huurder - terug als gespecificeerde rekeningen terzake worden voorgelegd.
Artikel 10. - Verlate terugkeer
Bij een verlate terugkeer brengt Meandering een bedrag van 50 Euro (incl BTW) voor ieder verlaat uur in rekening.

Hoofdstuk V - PRIJZEN, BORG EN EIGEN RISICO
Artikel 11. - Prijs
De prijs van de huurperiode wordt bepaald volgens de gegevens op de website www.meandering.be. De prijzen zijn inclusief brandstof (elektriciteit), verzekeringen en eindschoonmaak.
Artikel 12. - Overige kosten
De kosten die direct verband houden met het gebruik van de sloep - met uitzondering van brandstof - zoals haven-, brug-, kade-, sluis-, en liggelden zijn voor rekening van de huurder.
Artikel 13. Betaling van de reissom, borg, en eigen risico
De betaling van de reissom dient ten laatste voor de aanvang van de vaartocht worden geregeld. De borg wordt ter plaatse in baar geld betaald en wordt bij het einde van de huurperiode gerestitueerd, mits het schip zonder schade en met volledige inventaris wordt teruggebracht. De vergoedingskost voor ontbrekende inventaris wordt vermeld naast elk artikel in de inventarislijst., en wordt afgetrokken van de waarborg in geval van schade.
Hoofdstuk VI - AANSPRAKELIJKHEID, VERZUIM EN WANPRESTATIE
Artikel 14. - Aansprakelijkheid
De huurder is aansprakelijk voor schade en/of verlies van de sloep, voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij de sloep onder zich heeft. De huurder is niet aansprakelijk indien hij kan aantonen dat de schade en/of het verlies niet door hem of door één van zijn medeopvarenden is veroorzaakt, dan wel niet aan hem en/of de zijnen is toe te rekenen. Onder de schade wordt tevens verstaan gevolgschade. De huurder is volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg-)schade welke niet is verzekerd op grond van de in artikel 1 bedoelde verzekering in geval hij de sloep gebruikt in het niet tussen hem en de verhuurder overeengekomen vaargebied.
Artikel 15. - Ontbinding van de huurovereenkomst
Indien de verhuurder zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet nakomt, kan de huurder de huurovereenkomst als ontbonden beschouwen. De verhuurder moet dan onmiddellijk alle reeds betaalde bedragen terugbetalen. De huurder heeft tevens aanspraak op vergoeding van eventuele door hem geleden schade, tenzij de tekortkoming aan de zijde van de verhuurder laatstgenoemde niet kan worden toegerekend. Het bovenstaande geldt niet als door de verhuurder een voor beide partijen redelijk alternatief wordt geboden.
Artikel 16. - Reparatiekosten als gevolg van wanprestatie
Indien de sloep door de huurder niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, dan wel indien hij niet heeft gehandeld conform deze voorwaarden, is de verhuurder gerechtigd op kosten van de huurder de sloep in de staat te herstellen als waarin hij zich bij aanvang van de huurperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer de bedoelde kosten door de verzekering zijn afgedekt.
Artikel 17. Verzuim
Indien de huurder de verschuldigde opeisbare huur niet voldoet, dan wel zijn verplichtingen ingevolge de huurovereenkomst niet nakomt gerekend vanaf de datum dat de verhuurder hem terzake schriftelijk in gebreke heeft gesteld, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Meandering kan dan zonder tussenkomst van de rechter de huurovereenkomst voor ontbonden houden en de sloep onmiddellijk tot zich nemen. Ingeval de huurder met betaling in verzuim is, is Meandering gerechtigd rente van 8% op jaarbasis in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag. Deze rente wordt gerekend vanaf de vervaldag, waarbij een gedeelt van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
Hoofdstuk VII ANNULERING
Artikel 18. - Annuleringskosten
Indien de huurder de huurovereenkomst wil annuleren, moet hij de verhuurder zo spoedig mogelijk hiervan schriftelijk in kennis stellen.
In geval van annulering is door de huurder aan de verhuurder een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd ter hoogte van:
• 25% van de overeengekomen huursom (minimum 50 Euro) in geval van annulering tot een week voor de aanvangperiode
• 100% van de overeengekomen huursom in geval van annulering binnen één week voor de aanvang van de huurperiode dan wel op de ingangsdatum van de huurperiode.
In geval van annulering door de huurder kan hij de verhuurder om de indeplaatsstelling van een derde verzoeken tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang huurperiode.
Hoofdstuk VIII. - KLACHTEN EN GESCHILLEN
Artikel 19. Klachten
Klachten over de uitvoering van de huurovereenkomst dienen binnen de 24 uur gemeld te worden bij Meandering. Klachten worden uitsluitend door Meandering in behandeling genomen mits de klacht eerst tijdens de huurperiode binnen de 24 uur na ontstaan klacht aan de verhuurder is voorgelegd, en ten tweede uiterlijk binnen één maand na afloop van de huurperiode, schriftelijk bij de verhuurder aanhangig heeft gemaakt, met duidelijk omschrijving van het geschil en de eis.
Artikel 20. Belgisch recht van toepassing.
Op alle geschillen met betrekking tot de huurovereenkomst is Belgisch recht van toepassing. Geschillen tussen de huurder en Meandering over de totstandkoming of uitvoering van de huurovereenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen zowel door de huurder als door Meandering worden voorgelegd aan de rechtbank in Gent.
Hoofdstuk IX - AFWIJKINGEN EN WIJZIGINGEN VAN DE VOORWAARDEN
Artikel 21. - Individuele afwijkingen
Individuele afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd.
 

 

Meandering

 • Meandering.be is een werknaam van Christophe Van Gampelaere BVBA, Beukenlaan 91, 9051 Gent, BE0809.119.857